Author Topic: b01 เรียนบรรยาย...วิชาอารักขาพืชประยุกต์  (Read 9406 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline admin

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 1991
W151_ข้อสอบวันพฤหัส 26 ธค 2562
11.00น (วาง 25 ธค 2562)

=================
ข้อสอบชุดที่ 1
OPEN

ข้อสอบชุดที่ 2
OPEN

=================
ข้อสอบชุดที่ 3
OPEN

ข้อสอบชุดที่ 4
OPEN


=================
ข้อสอบชุดที่ 5
OPEN

ข้อสอบชุดที่ 6
OPEN


=================
ข้อสอบชุดที่ 7
OPEN

ข้อสอบชุดที่ 8
OPEN


=================
ข้อสอบชุดที่ 9
OPEN

ข้อสอบชุดที่ 10
OPEN


=================


สำหรับนักศึกษาที่เรียน
วิชา กฏ453 อารักขาพืชประยุกต์
วิชา อพ453 อารักขาพืชประยุกต์


แจ้งรหัสในชั้นเรียน
OPEN

M101 ใบเข้าชั้นเรียน
OPEN

01102_แนะนำ_เงื่อนไข_เกรด
OPEN

01112 ส่งการบ้าน_jobfacebook
OPEN

01122 การถ่ายภาพ การใส่สัญลักษณ์ความเป็นเจ้าของ
OPEN

01201 บทที่ 1
ความหมายโรคพืช
ความสำคัญของโรคพืช
พืชปกติ
ทำไมพืชต้องสังเคราะห์แสง
พืชเป็นโรค
ปัจจัยในการเกิดโรค
วัฏจักรโรคพืช
อะไรเกิดขึ้นเมื่อพืชเป็นโรค
OPEN

02500 บทที่ 2
สามเหลี่ยมการเกิดโรคพืช
OPEN

06500  บทที่ 3
โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต
อุณหภูมิ
ความชื้น
แสง
สภาพขาดออกซิเจน
มลภาวะ
สารเคมีทางการเกษตร
สภาพดิน
สภาพแวดล้อมผิดปกติ
ธาตุอาหารในดิน
การปฏิบัติทางการเกษตร
OPEN

11500 บทที่ 4
แพร่ระบาด
แพร่ระบาด_พืชและชิ้นส่วนพืช
แพร่ระบาด_ลม
แพร่ระบาด_น้ำ
แพร่ระบาด_แมลง
แพร่ระบาด_สัตว์อื่นๆ
แพร่ระบาด_มนุษย์
แพร่ระบาด_อุปกรณ์
แมลงพาหะนำเชื้อสาเหตุโรคพืช
OPEN

14501 บทที่ 5
แมลงพาหะนำเชื้อสาเหตุโรคพืช
OPEN

15001 บทที่ 6
การอยู่ข้ามฤดูของเชื้อสาเหตุโรคพืช
OPEN

15101 บทที่ 7
โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต
OPEN

15111 บทที่ 8
การป้องกันกำจัดโรคพืช
OPEN

15121 บทที่ 9
การเขตกรรม_การปฏิบัติของเกษตรกร
OPEN

15401 บทที่ 10
การจัดการของเกษตรกร_ป้องกันกำจัดโรคพืช
OPEN

60001 บทที่ 11
ลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต
OPEN

60003 บทที่ 12
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พืชแข็งแรง
OPEN

60008 บทที่ 13
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเกิดโรคพืช
OPEN

60011 บทที่ 14
เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ที่ไหนในธรรมชาติ
OPEN

60021 บทที่ 15
lab_กล้องจุลทรรศน์ส่องใบพืช
OPEN

60051 บทที่ 16
ทำไมเกษตรกรทำแบบนั้น
OPEN

---------------------------------------
---------------------------------------
K001 นักศึกษาเข้าเรียนและทำกิจกรรม_2562/2
OPEN---------------------------------------
---------------------------------------

แบบทดสอบ

A101_รู้จักชนิดของพืชปลูก (วาง 26 พย 2562 กำหนดส่ง 03 ธค 2562)
OPEN

A102_พืชปกติกับพืชเป็นโรค (วาง 26 พย 2562 กำหนดส่ง 03 ธค 2562)
OPEN

S103_พืชปกติกับพืชเป็นโรค2 (วาง 02 ธค 2562 กำหนดส่ง 09 ธค 2562)
OPEN

S104_พืชปกติกับพืชเป็นโรค3 (วาง 02 ธค 2562 กำหนดส่ง 10 ธค 2562)
OPEN

S105_พืชปกติกับพืชเป็นโรค4 (วาง 02 ธค 2562 กำหนดส่ง 11 ธค 2562)
OPEN

S106_แมลงพาหะนำโรคพืช1 (วาง 02 ธค 2562 กำหนดส่ง 14 ธค 2562)
OPEN

S107_แมลงพาหะนำโรคพืช2 (วาง 02 ธค 2562 กำหนดส่ง 16 ธค 2562)
OPEN

S108_กล้องจุลทรรศน์ (วาง 02 ธค 2562 กำหนดส่ง 16 ธค 2562)
OPEN

S109_สาเหตุโรคพืชที่มีชีวิต1 (วาง 04 ธค 2562 กำหนดส่ง 17 ธค 2562)
OPEN

S110_สาเหตุโรคพืชที่มีชีวิต2 (วาง 04 ธค 2562 กำหนดส่ง 18 ธค 2562)
OPEN

S111_ลักษณะอาการโรคพืช1 (วาง 04 ธค 2562 กำหนดส่ง 19 ธค 2562)
OPEN

S112_ลักษณะอาการโรคพืช2 (วาง 04 ธค 2562 กำหนดส่ง 20 ธค 2562)
OPEN

S113_ลักษณะอาการโรคพืช3 (วาง 04 ธค 2562 กำหนดส่ง 21 ธค 2562)
OPEN

S114_ลักษณะอาการที่คล้ายๆกัน (วาง 04 ธค 2562 กำหนดส่ง 22 ธค 2562)
OPEN

S121_ทำไมเกษตรกรทำ_ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร_no_01 (วาง 13 ธค 2562 กำหนดส่ง 23 ธค 2562)
OPEN

S122_ทำไมเกษตรกรทำ_ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร_no_02 (วาง 13 ธค 2562 กำหนดส่ง 23 ธค 2562)
OPEN


S123_ทำไมเกษตรกรทำ_ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร_no_03 (วาง xx ธค 2562 กำหนดส่ง xx ธค 2562)
S124_ทำไมเกษตรกรทำ_ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร_no_04 (วาง xx ธค 2562 กำหนดส่ง xx ธค 2562)
S125_ทำไมเกษตรกรทำ_ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร_no_05 (วาง xx ธค 2562 กำหนดส่ง xx ธค 2562)
S126_ทำไมเกษตรกรทำ_ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร_no_06 (วาง xx ธค 2562 กำหนดส่ง xx ธค 2562)
S127_ทำไมเกษตรกรทำ_ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร_no_07 (วาง xx ธค 2562 กำหนดส่ง xx ธค 2562)
S128_ทำไมเกษตรกรทำ_ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร_no_08 (วาง xx ธค 2562 กำหนดส่ง xx ธค 2562)
S129_ทำไมเกษตรกรทำ_ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร_no_09 (วาง xx ธค 2562 กำหนดส่ง xx ธค 2562)


S131_เรียนบรรยายและปฏิบัติการ no.1 (วาง 13 ธค 2562 กำหนดส่ง 23 ธค 2562)
OPEN

S132_เรียนบรรยายและปฏิบัติการ no.2 (วาง 13 ธค 2562 กำหนดส่ง 23 ธค 2562)
OPEN

S133_เรียนบรรยายและปฏิบัติการ no.3 (วาง 13 ธค 2562 กำหนดส่ง 23 ธค 2562)
OPEN

S134_เรียนบรรยายและปฏิบัติการ no.4 (วาง 13 ธค 2562 กำหนดส่ง 23 ธค 2562)
OPEN

---------------------------------------
---------------------------------------

ข้อสอบ

W101_รู้จักชนิดของพืชปลูก (วาง 02 ธค 2562)
password=0000
OPEN

W102_รู้จักร่างกายมนุษย์ (วาง 16 ธค 2562)
password=0000
OPEN

W141_ซ้อมทำข้อสอบเหมือนจริง (วาง 21 ธค 2562)
password=0000
OPEN


---------------------------------------
---------------------------------------

link facebook

A101   นส กัลยาภัสร์ ดำบัว   https://www.facebook.com/dbmew.lovelymore/posts/2634656549950376
A102   นาย กิตติพงษ์ บุญชุม   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2524383381179168&id=100008225920973
A103   นส เกศินี แสงสรีจันทร์   https://www.facebook.com/kesinee.sangrsrijan/posts/158191118880949
A104   นาย ขวัญชัย วงค์ถาติ๊บ   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985678021801881&id=100010790773745
A105   นส คมคาย ทะบือ   https://www.facebook.com/komkai.tabue/posts/1051603915182300
A106   นส จันทกานต์ กล้าหาญ   https://www.facebook.com/iom.om.9/posts/2588793321167975?__xts__%5B0%5D=68.ARBqLegix_hy5Wvoxl338OLDMD9HEDZnIpiJiyJUQwbczgvH9_AyAl2TWV_ITdUktl4yX2I0spID7l2K1iG91eviZyw2X4KwadQ7jCKDxMFBXaxOW3DegkGsgzxiS19Ch5ubxP3Rm4UtL8HmxM0vRKx2j79spTGxuSMTwfpNDzI88ubX5xy8N638sCWU9myJdMqc3q43ih_klaCjbHZvJyKYnDP3Mkqh_EgoAaVQuC6vVp5hOFn9Bc4zXM3gUVA_&__tn__=-R
A107   นาย จายหลู่ ซอตา   https://www.facebook.com/reebon.nongnoy/posts/2642574312529940
A108   นส จินตนา สุทธาชีวสิทธิ์   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2573968942689993&id=100002307367205
A109   นาย จิรายุ พรหมประทานเดชา   https://www.facebook.com/potae.jirayu/posts/2669041619805980
A110   นส จุฑารัตน์ บริบูรณ์   https://www.facebook.com/sapao.331/posts/2530957913667892
A111   นส จุฬาลักษณ์ เรียงยาย   https://www.facebook.com/jularak.rianjyai/posts/512392236157027
A112   นาย ชนาธิป สุขทรัพย์   https://www.facebook.com/timemi.chanathip/posts/2476815045927375
A113   นาย ชราวุฒิ ยุบไธสง   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1014187788924029&id=100009984519177
A114   นาย ชวิน สุข่า   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1205091106357504&id=100005698775389
A115   นส ชาลิสา อ่อนประสพ   https://www.facebook.com/chalisa.op/posts/2664120443682158
A116   นาย ชุติพงศ์ อยู่เย็น   https://www.facebook.com/chutipong.yuyen/posts/2541931635925520
A117   นาย ณัฐ ท่อทอง   https://www.facebook.com/brosunandbronat/posts/2678874098867104
A118   นาย ณัฐพงษ์ ใจวรรณ   https://www.facebook.com/kiw.nattapong.9/posts/1983010568511265
A119   นาย ณัฐิวุฒิ สีตุ้ยเลิง   https://www.facebook.com/nattiwut.srituyleong/posts/2419364678277462
A120   นาย ทรงธรรม สุวรรณอักษร   https://www.facebook.com/golf.songtum/posts/2654600107979406
A121   นาย ทรัพย์ศิริ จงจอหอ   https://www.facebook.com/sabsiri.supersab/posts/2448049732181142
A122   นส ทิพย์เกษร ทองแสงธรรม   https://www.facebook.com/sshim.tipkesorn.9/posts/2503454946587434
A123   นาย ธนโชติ ม่งจี้   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2537835036488165&id=100007850806544
A124   นาย ธนพล รัตนจันทร์   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2505150963144417&id=100009486120840
A125   นาย ธนสาร ทองขำ   https://www.facebook.com/thanasan.thongkham/posts/2640485566034302
A126   นาย ธนาพล เชาวลิต   https://www.facebook.com/tanapon.chaowalit/posts/2676062099122690
A127   นาย ธนารักษ์ บัวงาม   https://www.facebook.com/king.master.528/posts/1608564992618770
A128   นาย ธวัชชัย ลาภขุนทด   https://www.facebook.com/tookteoy.babyboy/posts/2571050112976763
A129   นส ธีญารัตน์ ถิ่นที่   https://www.facebook.com/pealw.love/posts/1629856937157166
A130   นาย ธีรดนย์ มลิเครือ   https://www.facebook.com/teeradon.goo/posts/1220296348167585
A131   นาย ธีรภัทร เมณกูล   https://www.facebook.com/teerapat.mankul/posts/2492570790834700
A132   นาย นพเก้า สีนวล   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=959329714436156&id=100010774080850
A133   นส นพมาศ ชุมภูมี   https://www.facebook.com/whan.noppamas.1/posts/1613313548833791
A134   นส นภัสรพี หมื่นอุสาห์   https://www.facebook.com/tang.napatlape/posts/584217202398091
A135   นาย นัทธพงศ์ แก้ววิทูร   https://www.facebook.com/nut.nice.94/posts/2516489891749755
A136   นาย นิติกร แก้วเล็ก   https://www.facebook.com/nitikorn.keawlak/posts/2543945842349290
A137   นส ปริญญา คนมาก   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=570935560322611&id=100022185150322
A138   นาย ปริญญา คำภูแสน   https://www.facebook.com/peelnw.peelnwpee/posts/2608009072627148
A139   นส ปวีณา วงศ์แวว   https://www.facebook.com/paweena.wongwaw/posts/2643088109132079
A140   นส ปวีณา อาจคำชัย   https://www.facebook.com/pagapoo.pwn/posts/2638315122929031
A141   นส ปาริชาติ เชื้อหมอ   https://www.facebook.com/parichad.chuemor.3/posts/149548776386254
A142   นส พัชรินทร์ สีปัชชา   https://www.facebook.com/aomam0212/posts/2624601267653376
A143   นส พิมรภา คำภีระ   https://www.facebook.com/pimrapa.pim/posts/1936526363160101
A144   นส พีรดา คำแก้ว   https://www.facebook.com/StamperPK/posts/2302893523150616
A145   นส ภัทรวดี ทองหล่อ   https://www.facebook.com/ta.tan.1253236/posts/549123949209963
A146   นส ภันทิรา ทาคำมา   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1458002207690593&id=100004424820149
A147   นาย ภานุพันธ์ ตาจันทร์ดี   https://www.facebook.com/potaeshootgun/posts/2401179216817469
A148   นส มัณฑนา บุญเจือ   https://www.facebook.com/munthana.boonchuea/posts/2575352542548608
A149   นาย มุสลีมีน แวหามะ   https://www.facebook.com/mus.tlw/posts/2426181314266448
A150   นส รวีภัทร์ เยี่ยมสวัสดิ์   https://www.facebook.com/tkry.tonkaw.31/posts/1214532845400729
A151   นส รังสิยา ธรรมขันแก้ว   https://www.facebook.com/nongice.namdibciti/posts/2487115214719467
A152   นส รัชนก ชูวิทย์   https://www.facebook.com/kamonwon.yaxx/posts/1680441345431222
A153   นส รัชนีกร ธรรมลังกา   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2669034243176641&id=100002102746559
A154   นส ลักคณาพร วรรณประเสริฐ   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2254957657944214&id=100002900067596
A155   นาย วรพล อรุณพันธุ์   https://www.facebook.com/woraphon.arunphan.5/posts/1304268606432114
A156   นาย วรวุฒิ ติ๊บปุ๊ด   https://www.facebook.com/worawood.tippood/posts/2353226541454815
A157   นส วรารัตน์ อินทร์ต๊ะกอง   https://www.facebook.com/ppwararat.intakong/posts/2538005886432073
A158   นส วราศิริ ดีมืด   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2543356555896345&id=100006660752609
A159   นาย วรินทร แสนกล้า   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2573711582725003&id=100002585582539
A160   นาย วัชรกร บุตรแวง   https://www.facebook.com/hugo.wacharakorn.FC/posts/3276440879097234
A161   นาย วัชรากร ร่องน่าน   https://www.facebook.com/watcharakhon.rongnan/posts/2530750217144412
A162   นส วิชุดา พานาดี   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2381782732062788&id=100006932529716
A163   นาย วุฒิชัย ลักษณะวิลัย   https://www.facebook.com/cakezy.sod/posts/2577386582350474
A164   นส ศศิธร นันทกุล   https://www.facebook.com/oom.sasithon.58/posts/559007714886363
A165   นส ศิริพร ทับทิมจันทร์   https://www.facebook.com/siriporn.tubtimjan/posts/1623315104477879
A166   นาย ศุภกร อ้อยยาว   https://www.facebook.com/mate.new.5/posts/2433100040343572
A167   นส สิริยากร ฟูวัน   https://www.facebook.com/maejostudent/posts/2192439661059874
A168   นาย สุชาติ แสงจิ่ง   https://www.facebook.com/suchat.sangjing/posts/1761544137335760
A169   นส สุณัชฌา เสวยศรี   https://www.facebook.com/sunatcha.saweysri/posts/2458041301076975
A170   นส สุภณิดา กุลโคตร   https://www.facebook.com/supanida.fai/posts/3079213918969528
A171   นส สุวรรณภา พองเสียง   https://www.facebook.com/suwannapha.pongsiang/posts/2411791999071148
A172   นส หนึ่งอรทัย สุขยิ่ง   https://www.facebook.com/Ning.Nort/posts/2200763580225026
A173   นส หัถยา คำจันทร์วงค์   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2499653673648193&id=100008107538181
A174   นาย อนุวัต กอกัน   https://www.facebook.com/anuwat.korkan/posts/2601267989987672
A175   นส อัยลดา เดือนไธสง   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2466654656925738&id=100007436824596
A176   นาย วิวรรธน์ ไพรเขต   https://www.facebook.com/sirbass.siamzone.9/posts/2617237335176457
A177   นส ฐิติมา สุนทรโอวาท   https://www.facebook.com/thitima.sunthonowart.1/posts/2493913680886612
B101   นส กนกวรรณ อาจหาญ   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2490385541219395&id=100007439209262
B102   นส กัญจนา ปาประกัง   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1484703221694661&id=100004649917367
B103   นาย กัมปนาท สมรุส   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1053861228296669&id=100010184048284
B104   นส กาญจนา วงษ์มณี   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=590890581451745&id=100015924241465
B105   นาย กิตติพัฒน์ จันทร์ใจ   https://www.facebook.com/kittiput.junjai/posts/2524906220958018
B106   นส เกวลิน ฟูกัน   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=789208061534824&id=100013369112541
B107   นาย คุณานนต์ ศรีสมบัติ   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2713951325328318&id=100001404307329
B108   นาย จิรายุ แดงคำดี   https://www.facebook.com/D.Jirayu/posts/2592214624197413
B109   นส จุฑามาศ ผลไม้   https://www.facebook.com/jutamat.phonlamai.3/posts/564033787745801
B110   นส ชนัญชิดา ธรรมชาติ   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2640847519337566&id=100002370320987
B111   นาย ชิตพล เผื่อนศรี   https://www.facebook.com/chitphon.puensri/posts/741010769643308
B112   นส ฐิติกานต์ แสนดวงดี   https://www.facebook.com/phungphungphung1234/posts/2761513057408860
B113   นาย ณัฐพงศ์ นพรเกตุประธาน   https://www.facebook.com/hundress.nut/posts/2144085882358433
B114   นาย ณัฐพล พัฒนะ   https://www.facebook.com/ne.nattapon/posts/2590369164361562
B115   นาย ณัฐวุฒิ การเร็ว   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1269395576597852&id=100005822658313
B116   นส ทักษีณา เพชรประกายไพร   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2576407755974788&id=100008167666974
B117   นส ทิพยา จันทร์หอม   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=833418777081276&id=100012394844631
B118   นส ธนพรรณ พลับพลา   https://www.facebook.com/thanapan.aara/posts/2602767433150025
B119   นาย ธรรมชาติ ทีเจริญวารี   https://www.facebook.com/thammachat.tjarerwaree/posts/3071310066230469
B120   นาย ธีระวุฒิ คำมา   https://www.facebook.com/teerawut.khamma.7/posts/2471005719825522
B121   นส นลินี พรหมสังข์   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1407078669459117&id=100004709916372
B122   นาย นิรุช สิงห์อุปโป   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2487015431511542&id=100006093281171
B123   นส นิศารัตน์ คำปา   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2532139950391247&id=100007857994641
B124   นส ปฏิมา ดวงแก้ว   https://www.facebook.com/patima.duangkaew.3/posts/1506758112806933
B125   นส ปฏิมาพร ชัยชื่น   https://www.facebook.com/lew.patimaporn/posts/2717941101598320
B126   นส ปภัสสร หม่อมปุก   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1938944246251220&id=100004069897373
B127   นส ปัทมพร เพียรพยายาม   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1441057556062436&id=100004746166214
B128   นาย พิชิตพล คำหนัก   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2537994099613031&id=100002073960364
B129   นส พิมพกานต์ รูปสูง   https://www.facebook.com/pimmy.roobsoong/posts/1754599964671150
B130   นส เพ็ญพร แจ่มจรัสคีรี   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=758811084634825&id=100015178213122
B131   นส แพรพลอย โพธิสง่า   https://www.facebook.com/aiprae.kodindy/posts/2393595320749697
B132   นส ภัทรา แก้วมีสี   https://www.facebook.com/mook.patthra/posts/2590795451014446
B133   นาย ภาสกร เอกวรินทร์   https://www.facebook.com/passakorn.aekwarin/posts/1385703991588840
B134   นส มินตรา โวหาญกล้า   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2611562608911863&id=100001744497299
B135   นส รวินันท์ หมาดสุวรรณ   https://www.facebook.com/rawinan.madsuwan/posts/2561793097238317
B136   นส รัชนีกร มาเปียง   https://www.facebook.com/anan.dekdee/posts/2658688097572217
B137   นาย ราเชนทร์ วินากร   https://www.facebook.com/rachen.winakorn/posts/1896309223846677
B138   นส ลัลน์ลลิต พวงนาค   https://www.facebook.com/plai02092541/posts/1500828353391428
B139   นส วรวลัญช์ แก้ววิโรจน์   https://www.facebook.com/worawaran.kaewwirot/posts/1171353326407991
B140   นาย วรุฒ สุนทรตุน   https://www.facebook.com/gubuff12/posts/1545395495617777
B141   นส วันเพ็ญ โสภาคย์คุณธรรม   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1474603952705363&id=100004673176794
B142   นาย วิรัตน์ ประชายินดี   https://www.facebook.com/wirat.prachayindee.96/posts/740094816492208
B143   นส วิลาวรรณ เปรมใจ   https://www.facebook.com/wilavan.pramjai/posts/2560536567363077
B144   นส ศิริรักษ์ คำบุญเรือง   https://www.facebook.com/nannysirirak.95/posts/1389962344498332
B145   นส ศิริลักษณ์ บุตดียานาง   https://www.facebook.com/sirilak.bootdeeyanang/posts/1457453194419191
B146   นาย ศุภฤกษ์ รัศมี   https://www.facebook.com/thanakom.ratsami1/posts/2643565915734793
B147   นาย สมชาย ยอดเงิน   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2491157127672697&id=100003353013580
B148   นส สมฤทัย เอี่ยมสุพรรณ   
B149   นส สศิรา เรืองรุ่งโรจน์   https://www.facebook.com/sai.sasira/posts/2523430514405114
B150   นส สินีนุช โม้ป้อ   https://www.facebook.com/zaxcs.nii/posts/2553528034760506
B151   นส สิรารัตน์ เสลา   https://www.facebook.com/ream.sirarat/posts/1208301072697839
B152   นส สุดารัตน์ วุฒิ   https://www.facebook.com/sudarut.wutti/posts/1505178426300083
B153   นส สุทธิดา จังหวัดกลาง   https://www.facebook.com/suttida.th/posts/1411004292387198
B154   นส สุธาสินี พินิจการ   https://www.facebook.com/cream1007/posts/2359554510779279
B155   นาย สุพรรณ ทิพย์พนาพันธุ์   https://www.facebook.com/guady.kak/posts/1575817679224840
B156   นส สุพรรษา ฟักชาวนา   https://www.facebook.com/supansafakchaona/posts/1439076892909043
B157   นส สุภาณี หมีนกาด้า   https://www.facebook.com/suphanee.meenkada/posts/2459921460796412
B158   นส สุภาวรรณ จันทะนาม   https://www.facebook.com/joyzalovemoza/posts/2691604197595577
B159   นส สุวิมล บัวภา   https://www.facebook.com/suwimol.ja/posts/2524882514292292
B160   นาย อดิศร ดอกคำนุ่ม   https://www.facebook.com/ball.adisorn/posts/2411270758998384
B161   นส อมรรัตน์ แก้วดอนรี   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2549754628472406&id=100003136820430
B162   นส อรอุษา พูลศิริคช   https://www.facebook.com/aoomonousa/posts/2242868642483741
B163   นาย อาทิตย์ นันตาวงค์   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1489687071179869&id=100004157706763
B164   นส อาภาพร สีบุ   https://www.facebook.com/apaporn.seebu.7/posts/567835770711848
B165   นส อารยา เอี่ยมสอาด   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=552957172191282&id=100024310113341
B166   นส อารุณี สิทธิวัน   https://www.facebook.com/dek.dxy.737/posts/1574636269343011
B167   นส อินทิยา บัวขอด   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1439531062879777&id=100004686913779
B168   นาย อุทัย จะแต๊ะ   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1401849519992632&id=100005027928449
B169   นาย เอกชัย เชื้องาม   https://www.facebook.com/eakachai.chuengam/posts/1400866166742670
B170   นาย เอกรัตน์ สวนใต้   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1832116840265561&id=100004017891424
B171   นส ไอสุรีย์ คุ้มสมบัติ   https://www.facebook.com/isuree.khumsombatai/posts/2558988694208835
C101   นส กนกวรรณ สกุลโพน   https://www.facebook.com/junne.luffy/posts/2437090036543145
C102   นส กมลรัตน์ จังอินทร์   https://www.facebook.com/kamonrat.st.9/posts/777932179287020
C103   นส กรณิการ์ หมีดง   https://www.facebook.com/angkoy.14/posts/2520514378225119
C104   นาย กฤษฎา ทับหงษา   https://www.facebook.com/kritsada.tabhongsa/posts/1566500930159269
C105   นาย กิตติธัช จันเหลือง   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2249578385157372&id=100003156963225
C106   นาย ชุติพงษ์ สุภาวรรณ์   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=630474707693869&id=100021940351246
C107   นส ณัฐพัชร์ สีโณ   https://www.facebook.com/nattapatchr.seeno/posts/734450133696023
C108   นส ดารารัตน์ สาลี   https://www.facebook.com/dararat.salee/posts/2483096401933220
C109   นาย ธนกฤต ติ๊บลังกา   
C110   นส ธนัชชา โสมนัส   https://www.facebook.com/THANATCHA.S0MMANAT/posts/2606546189441807
C111   นาย ธนาวุฒิ โฉมห่วง   https://www.facebook.com/DunkChannel/posts/2186022084833045
C112   นาย ธนาวุฒิ หรั่งนิ่ม   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2402822090034158&id=100009191711879&__xts__%5B0%5D=68.ARDoupgTAmDpen2BQaBR4bNTPfTW8N4IJbCae99hZ485X2GFEsWK4j87CKPj3sNLOBRd3fa9DuUYXAdyhDsKrYnoHfCRZU2PFjrmAYjUUGIxFn5uoqzpVJ5WDTxJZdDBy34FFo9fP6nSC67LtHI5lmlFEaCyhLcOj-8kwlYjCcqqXac5sFSWg0PqoGRRNWhiJrQgBwQDq8K-i0zJZp5I0qF-QfQ7_-VKuAqOfMs6tlTffNRmZ7YpPg6E5rPtOpNG&__tn__=-R
C113   นส ธนิชญกานติ์ เครืออินทร์   https://www.facebook.com/Thanijchayakan/posts/2474593359454765
C114   นาย ธีรภัทร์ บุญที   https://www.facebook.com/theerapat.boontee/posts/2346619155555784
C115   นาย ธีรยุทธ ศรีสม   https://www.facebook.com/yutlrck.teerayut/posts/2484629341752578
C116   นส บงกช จันทร์หลวง   https://www.facebook.com/icely.chailong/posts/2803638216368066
C117   นส ปลื้มฤดี ยศเลิศ   https://www.facebook.com/pluemrudee.yodlers.7/posts/2513819418836994
C118   นาย พัชรพล ยศใจสุรินทร์   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2584000305164544&id=100006637989239
C119   นส มฑธิชา ทาเเก้ว   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2537710206336388&id=100002923011649
C120   นส มนธิรา พิณโสดา   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2600191543548685&id=100006735938405
C121   นส มาริสา เหล็กอ่อน   https://www.facebook.com/marisa.lekon.1/posts/1417013431809217
C122   นส วรพรรณ ชัยวรรณ   https://www.facebook.com/kikworapan08/posts/1299711273533367
C123   นาย วัชรกรณ์ สารคุณไพศาล   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2475761445978460&id=100006338853076
C124   นาย ศตวรรษ โสภณกุลทรัพย์   https://www.facebook.com/bankhandred/posts/2405344419718382
C125   นาย สหัสวรรษ จ้องสาระ   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2513298132328019&id=100009435715393
C126   นส สุดารัตน์ ครอบแก้ว   https://www.facebook.com/niiw66/posts/1005327779833304
C127   นส สุทธารัตน์ แสงศร   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2207192569573813&id=100008492738669
C128   นาย สุทธิพงษ์ ศรีฉัตรใจ   https://www.facebook.com/pongloveaom.naka/posts/2382209958710978
C129   นาย สุธิพงษ์ ทารินทร์   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1919919251488286&id=100004106889133
C130   นาย สุรชัย ลือชา   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1746762918789285&id=100003667819469
C131   นส อมรรัตน์ สามแสน   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=966308893745459&id=100010990712644
D101   นส กรรณิกา ดวงลังกา   https://www.facebook.com/kanika.duanglangka/posts/2447771358684204
D102   นาย ไกรวิชย์ คำวัง   https://www.facebook.com/kariwt.kng/posts/2574030059343321
D103   นส จอมใจ พลด้วง   https://www.facebook.com/jomjai.ponduang/posts/1496296350522007
D104   นส จิตรภา วรพจน์   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2435651736680787&id=100007079522466
D105   นส ชลันธร ศิลารักษ์   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2413026195462878&id=100002665647775
D106   นาย ธีรพัฒน์ ลุงชี   https://www.facebook.com/inui.threerapat/posts/1006229866400516
D107   นส นฤมล สุธีมน   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2544998562491493&id=100009441214513
D108   นส นิพิฐพร หลิมพานิช   https://www.facebook.com/nipitpawn.limpanich/posts/199873147704894
D109   นส เบญจรัตน์ ทาริยะวงศ์   https://www.facebook.com/bengred.tariyawong/posts/2559681377472192
D110   นส แพรวพรรณ วงค์บุญจู   https://www.facebook.com/csmii15/posts/1554936214647268
D111   นส ภัทรพร โพธิ์ม่วง   https://www.facebook.com/pattaraporn.pomoang/posts/2571159329638735
D112   นส ราชาวดี โยดี   https://www.facebook.com/panpan.zaza.50/posts/3163840013686083
D113   นส วรัญญา พันธ์เพ็ชร์   https://www.facebook.com/sandVaranya/posts/1481018192046094
D114   นาย วสุวัฒน งานสลุง   https://www.facebook.com/maejostudent/posts/2194471874189986
D115   นาย วีรวัฒน์ แก้วประสิทธิ์   https://www.facebook.com/palm.weerawat.75/posts/895483510848772
D116   นาย ศักย์สรณ์ จันทสิทธิ์   https://www.facebook.com/peet.night/posts/2203151753118921
D117   นส สิริวิมล แก้วละเอียด   https://www.facebook.com/ccinz.siriwimon/posts/2592735781009129
D118   นส อรุณสุขสม เพ็ชรกิ่ง   https://www.facebook.com/pongpon.pon.5/posts/1340317606150661
D119   นส อารดา ราธิเสน   https://www.facebook.com/arada.ardp/posts/834565660293321
D120   นาย ชาญณรงค์ กุลเพชร   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1238917769629237&id=100005330777913
D121   นส ศุภรัตน์ จันทร์ติ๊บ   https://www.facebook.com/Ms.Suparat.Chantip/posts/2178447839125928
D122   นาย กฤษชนะพงศ์ จันต๊ะตึง   https://www.facebook.com/kritchanapong.jantateung/posts/2431005060561710
D123   นส เกวลิน เส็นสอ   https://www.facebook.com/Shakira.suho/posts/2457284337854396
D124   นส ขนิษฐา ทองจอก   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1385494828290576&id=100004902164282
D125   นส ขวัญชนก กันธิยะ   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1469800999836954&id=100004212045735
D126   นส จันทิมา เรือนคำ   https://www.facebook.com/Dlimmyz/posts/3179618105445788?__xts__%5B0%5D=68.ARBvA0JWZYxmdeYZtHcW4zc7r8oTEsNPDVjDYDY97uBEu-L2acleIBh2hv9fp0p_kzx5yfhH4ugjXp9wcGtD7MEwZcipLQXQBbO9k7UMH3I9GnADAnHCaji2nnKk6ciBDbC1x5bjTLfs06ZEN6XjPUrWY0lBshoLCikB9JRcxw70dDCNLLZ4SPbudZ0DBbPv-cQRQxeL0b7IFa4o9THkj1Ap_E22jb40ab-dGjD0aZFdQP8zMb4h9v78t6o8HXcf&__tn__=-R
D127   นส จิรัชญา คำมาเร็ว   https://www.facebook.com/chiratchaya.khammarew/posts/154589439106887
D128   นาย ณัฐพล มันพร้าว   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1392079664285792&id=100004513141936
D129   นาย นวคุณ มาไทย   https://www.facebook.com/nawakhun.mathai/posts/2552439004833975
D130   นส นารดา พรอำนวย   https://www.facebook.com/fernnarada/posts/1745315922264968
D131   นาย วรากร ยากรณ์   https://www.facebook.com/varagorn.yagorn/posts/2468120296619167
D132   นาย วัชรินทร์ หม่องน้อย   https://www.facebook.com/june.watcharin/posts/1769614509838329
D133   นาย สุธี ใจทนนท์   https://www.facebook.com/ke.roro.37/posts/2680917002001971
D134   นาย สุรยุทธ หงษ์คำ   https://www.facebook.com/surayut.pu/posts/2564223627018361
D135   นส อัครยา หมื่นรินทร์   https://www.facebook.com/akaraya.muenrin/posts/27271821073423631*เข้าเรียน Lecture จันทร์ 25 พ.ย. 2562
2*เข้าเรียน Lab อังคาร 26 พ.ย. 2562 หรือ พฤหัส 28 พ.ย. 2562
3*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
4*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
5*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
6*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
7*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
8*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
9*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
10*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
11*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
12*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
13*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
14*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
15*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
16*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
17*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
18*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
19*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
20*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
21*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
22*วิธีทำให้พืชแข็งแรงคือ*
*หน้ายิ้ม
*หน้ายิ้ม
23*เข้าเรียน Lecture พฤหัส 28 พ.ย. 2562
24*เข้าเรียน Lecture จันทร์ 2 ธ.ค. 2562
25*เข้าเรียน Lab อังคาร 3 ธ.ค. 2562  หรือ พฤหัส 12 ธ.ค. 2562
26*หน้าที่ 5*1*ลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจาก ลม*รู้ได้อย่างไร*xxxxx*มีผลต่อพืชคือ*yyyyy
27*หน้าที่ 5*2*ลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจาก อุณหภูมิ*รู้ได้อย่างไร*xxxxx*มีผลต่อพืชคือ*yyyyy
28*หน้าที่ 5*3*ลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจาก ความชื้น*รู้ได้อย่างไร*xxxxx*มีผลต่อพืชคือ*yyyyy
29*หน้าที่ 5*4*ลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจาก สารเคมี /สารกำจัดศัตรูพืช /ปุ๋ย /ฮอร์โมน ให้เลือก 1 แบบ*รู้ได้อย่างไร*xxxxx*มีผลต่อพืชคือ*yyyyy
30*หน้าที่ 5*5*ลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจาก ฝุ่นละออง ควัน ให้เลือก 1 แบบ*รู้ได้อย่างไร*xxxxx*มีผลต่อพืชคือ*yyyyy
31*หน้าที่ 5*6*ลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจาก แสง*รู้ได้อย่างไร*xxxxx*มีผลต่อพืชคือ*yyyyy
32*หน้าที่ 5*7*ลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม*รู้ได้อย่างไร*xxxxx*มีผลต่อพืชคือ*yyyyy
33*หน้าที่ 5*8*ลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจาก การขาดธาตุอาหารอะไร ____________ ของพืชชื่อ ______________*รู้ได้อย่างไร*xxxxx*มีผลต่อพืชคือ*yyyyy
34*หน้าที่ 5*9*ลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจาก แมลงปากกัดชื่อ________________*รู้ได้อย่างไร*xxxxx*มีผลต่อพืชคือ*yyyyy
35*หน้าที่ 5*10*ลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจาก แมลงปากดูดชื่อ_________________*รู้ได้อย่างไร*xxxxx*มีผลต่อพืชคือ*yyyyy
36*หน้าที่ 5*20*ลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจาก การปฏิบัติของเกษตรกร*รู้ได้อย่างไร*xxxxx*มีผลต่อพืชคือ*yyyyy
*หน้ายิ้ม
*หน้ายิ้ม
37*หน้าที่ 15*001*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ในดินที่มีความชื้นและเคยปลูกพืชมาก่อน
38*หน้าที่ 15*002*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ที่เมล็ดโดยติดมากับเมล็ดที่เก็บมาจากต้นพืชที่เป็นโรค
39*หน้าที่ 15*003*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ในต้นพืชที่เป็นโรคในแปลง
40*หน้าที่ 15*004*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ในวัสดุปลูกที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้แล้ว
41*หน้าที่ 15*005*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ที่ไม้ค้างเก่า หรือไม้ค้างที่ใช้ปลูกพืชมาก่อน
42*หน้าที่ 15*006*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ในแหล่งน้ำที่ผ่านจากแปลงปลูกพืช หรือแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่การเกษตร หรือแหล่งน้ำชลประทาน
43*หน้าที่ 15*007*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ที่ถาดเพาะกล้าที่ผ่านการใช้งาน หรือถาดเพาะกล้าที่เปือนดิน หรือถาดเพาะกล้าที่มีเศษพืชปะปน
44*หน้าที่ 15*008*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ในติดกับแมลง ติดไปกับขา ปีก หรือส่วนต่างๆ ของแมลง หรืออยู่ในตัวแมลง
45*หน้าที่ 15*009*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ในพืชปลูกเก่า ที่ตกค้างในแปลง
46*หน้าที่ 15*010*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ในวัชพืชข้างแปลง ข้างทางเดิน รอบแปลง ในแปลงปลูกพืช
47*หน้าที่ 15*011*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ติดกับส่วนขยายพันธุ์ของพืช เช่น กิ่งตอน กิ่งชำ กิ่งพันธุ์ ท่อนพันธุ์
48*หน้าที่ 15*012*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ติดกับร่างกาย หรือเครื่องนุ่งห่มของเกษตรกร หรือรองเท้า
49*หน้าที่ 15*013*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ในกองปุ๋ยหมักที่มีเศษซากพืช ซากพืชที่เคยอยู่ในแปลง
50*หน้าที่ 15*014*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ที่วัสดุปลูก เช่น ดิน ทราย แกลบ ขี้เถ้าแกลบ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก
51*หน้าที่ 15*015*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ติดกับสัตว์ต่างๆ ที่เข้าไปในแปลงปลูกพืช เช่น หอยเชอรี่ หนู นก ค้างคาว
52*หน้าที่ 15*016*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ที่เส้นใยของเชื้อรา หรือ สปอร์ของเชื้อรา
53*หน้าที่ 15*017*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ในพืชกาฝาก เช่น กาฝาก ฝอยทอง
54*หน้าที่ 15*018*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ติดกับอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้ในแปลง
55*หน้าที่ 15*019*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ติดกับอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้ในการตัดแต่งกิ่ง
56*หน้าที่ 15*020*เชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ในบรรยากาศ ลมที่พัดผ่าน อากาศเหนือแปลงปลูกพืช
*หน้ายิ้ม
*หน้ายิ้ม
57*หน้าที่ 6-7-8 ข้อที่mmmmm*ทำไม*wwwww*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร*1*xxxxx*2*yyyyy*3*zzzzz*
58*หน้าที่ 6-7-8 ข้อที่mmmmm*ทำไม*wwwww*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร*1*xxxxx*2*yyyyy*3*zzzzz*
59*หน้าที่ 6-7-8 ข้อที่mmmmm*ทำไม*wwwww*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร*1*xxxxx*2*yyyyy*3*zzzzz*
60*หน้าที่ 6-7-8 ข้อที่mmmmm*ทำไม*wwwww*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร*1*xxxxx*2*yyyyy*3*zzzzz*
61*หน้าที่ 6-7-8 ข้อที่mmmmm*ทำไม*wwwww*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร*1*xxxxx*2*yyyyy*3*zzzzz*
62*หน้าที่ 6-7-8 ข้อที่mmmmm*ทำไม*wwwww*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร*1*xxxxx*2*yyyyy*3*zzzzz*
63*หน้าที่ 6-7-8 ข้อที่mmmmm*ทำไม*wwwww*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร*1*xxxxx*2*yyyyy*3*zzzzz*
64*หน้าที่ 6-7-8 ข้อที่mmmmm*ทำไม*wwwww*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร*1*xxxxx*2*yyyyy*3*zzzzz*
65*หน้าที่ 6-7-8 ข้อที่mmmmm*ทำไม*wwwww*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร*1*xxxxx*2*yyyyy*3*zzzzz*
66*หน้าที่ 6-7-8 ข้อที่mmmmm*ทำไม*wwwww*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างไร*1*xxxxx*2*yyyyy*3*zzzzz*
*หน้ายิ้ม
*หน้ายิ้ม
67*เข้าเรียน Lecture จันทร์ 09 ธ.ค. 2562
68*เข้าเรียน Lecture พฤหัส 12 ธ.ค. 2562

69*เข้าเรียน Lecture จันทร์ 16 ธ.ค. 2562
70*เข้าเรียน Lab อังคาร 17 ธ.ค. 2562  หรือ พฤหัส 19 ธ.ค. 2562
71*เข้าเรียน Lecture พฤหัส 19 ธ.ค. 2562

72*เข้าเรียน Lecture จันทร์ 23 ธ.ค. 2562
73*เข้าเรียน Lab อังคาร 24 ธ.ค. 2562  หรือ พฤหัส 26 ธ.ค. 2562
74*เข้าเรียน Lecture พฤหัส 26 ธ.ค. 2562

*หน้ายิ้ม
*หน้ายิ้ม
101   *วิธีการจัดการคือ*xxxxx*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้โดย*1*aaaaa*2*bbbbb*3*ccccc
102   *วิธีการจัดการคือ*xxxxx*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้โดย*1*aaaaa*2*bbbbb*3*ccccc
103   *วิธีการจัดการคือ*xxxxx*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้โดย*1*aaaaa*2*bbbbb*3*ccccc
104   *วิธีการจัดการคือ*xxxxx*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้โดย*1*aaaaa*2*bbbbb*3*ccccc
105   *วิธีการจัดการคือ*xxxxx*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้โดย*1*aaaaa*2*bbbbb*3*ccccc
106   *วิธีการจัดการคือ*xxxxx*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้โดย*1*aaaaa*2*bbbbb*3*ccccc
107   *วิธีการจัดการคือ*xxxxx*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้โดย*1*aaaaa*2*bbbbb*3*ccccc
108   *วิธีการจัดการคือ*xxxxx*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้โดย*1*aaaaa*2*bbbbb*3*ccccc
109   *วิธีการจัดการคือ*xxxxx*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้โดย*1*aaaaa*2*bbbbb*3*ccccc
110   *วิธีการจัดการคือ*xxxxx*ป้องกันกำจัดโรคพืชได้โดย*1*aaaaa*2*bbbbb*3*ccccc

111*ถ่ายรูป_ใบกระดาษข้อสอบที่ได้ 10 ข้อ